תנאי שימוש ותקנון האתרחברת יד לתוצאות בע"מ מנהלת אתר ‏noco.co.il"‎‏" מקדמת אותך בברכה על הסכמתך להירשם ‏כמשתמש באתר ובשירותיו השונים.
יד לתוצאות בע"מ‏ תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך בהתאם ‏להוראות החוק כולל חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) ו/או חוק הגנת הפרטיות, ‏התשמ"א - 1981.‏
אנו מבקשים ממך לקרוא את תקנון ההרשמה ולאשרו.
אני מאשר בזאת במפורש ל יד לתוצאות בע"מ‏ ו/או לנציגיה, להשתמש בפרטים שמסרתי במסגרת ‏הרשמתי לאתר noco.co.il‎‏, במסגרת הרשמתי לשימוש בשירותים באתר וכן בכל מידע שייאסף ‏אודותיי ואודות דפוסי השימוש שלי באתר noco.co.il בשימושים המפורטים בהמשך‏‎.
‎האתר noco.co.il אליו נרשמתי ידוור אלי מעת לעת דיוורים, המכילים תכנים הקשורים לענף הרכב ‏והצרכנות לחיסכון וכן דיוורים בתחום הצריכה הכללית. יד לתוצאות בע"מ  תהא רשאית לשגר אלי מעת לעת "דבר פרסומת" כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ‏ושידורים) (תיקון מס' 40); עבור שירותיה/ מוצריה ו/או שירותים או מוצרים של עסקים - צדדים ‏שלישיים, לרבות אלו המקיימים שיתופי פעולה עם יד לתוצאות בע"מ
על מנת לשלוח אלי תכנים שונים, לרבות מסרים פרסומיים בדבר מוצרים ושירותים שונים ‏העשויים לעניין אותי והנמכרים על ידי אתר noco.co.il ‏ ו/או על ידי צדדים שלישיים. noco.co.il. יד לתוצאות בע"מ ‏ יהיה רשאי להביא לידיעתי את המידע כאמור באמצעות: כתובת מגוריי ו/או כתובת ‏אחר; כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה לכם על ידי; ו/או בהודעת ‏SMS‏ לטלפון הסלולארי של; ו/או ‏לתיבת הדואר הקולי במכשיר הסלולארי שלי.
אני מסכים כי תוכלו לערוך ניתוחים של המידע שיהא ברשותכם, בין לצרכיכם ובין למסור ניתוח ‏שכזה במסגרת שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים, כולל חברות מסחריות ומפרסמים. רשמתי את ‏הודעתכם כי במקרה כאמור לא תמסרו מידע לצד שלישי הכולל פרטי זיהוי שלי כגון שמי האישי.‏
ידוע לי כי כמשתמש באתר תוכלו ליצור עימי מעת לעת קשר בנוגע לפעילויות שונות הנכללות ‏באתרכם ואני מוסר בזה את הסכמתי מראש לכך.
אם אבקש כמשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו מאתר noco.co.il בהתאם למפורט לעיל, אוכל ‏לפנות בכל עת למערכת האתרים באמצעות הקישור - צור קשר - המופיע באתר.
בנוסף, יוכל המשתמש להסיר עצמו מרשימת התפוצה באמצעות לחיצה על הקישור "להסרה ‏מרשימת תפוצה" ו/או לשלוח מייל להסרה המופיע בניוזלטרים ובאתר החברה.
נסיעה טובה חסכונית ובטוחה!

תנאים כללים


התנאים המפורטים להלן יחולו בקשר עם רכישת מוצר מי.ד לתוצאות בע"מ (להלן: "המוצר", ו- "החברה" בהתאמה):
 1. המוצר: המוצר מבוסס על פתרון טכני של ערבול אוויר ונועד לשיפור הבעירה ויכולת חיסכון בדלק עבור כלי רכב. המוצר עשוי להביא לחיסכון בדלק בשימוש על פי התנאים והוראות השימוש המפורטות באתר החברה בכתובת noco.co.il . שיפור בחיסכון בדלק בכלי רכב מותנה בצורת הנהיגה ברכב, סוג הרכב ובשימוש ברכב, ועל כן אין ביכולתה של החברה להבטיח שיפור בחיסכון בפועל עקב השינויים בגורמים הללו.
 2. .התקנת המוצר: לפני ההתקנה יש לערוך בדיקה לצריכת הדלק של הרכב ע"פ ההוראות לבדיקה המופיעות באתר החברה. לצורך התקנת המוצר ברכבך יש לפנות לתיאום מועד ההתקנה באחת מנקודות ההתקנה המפורטות באתר החברה. ההתקנה מתבצעת באחריותו הבלעדית של המתקין בנקודת ההתקנה.
 3. .החזרת המוצררשאי הלקוח להחזיר את המוצר לחברה וזאת בתוך שלושים (30) ימים מיום הרכישה בכפוף למילוי התנאים א. בדיקת צריכת הדלק לפני ואחרי ההתקנה ב. נסיעה של לפחות 1000 ק"מ לפני ואחרי ההתקנה ג. שליחת כל 6 שוברי התדלוק לפני ואחרי ההתקנה אל שרות הלקוחות של החברה. מובהר בזאת כי לאחר מועד זה לא יהא הלקוח רשאי להחזיר את המוצר. מוצרים לא יוחזרו לחברה ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. על הלקוח לפנות לחברה לקבלת מספר הרשאה להחזרת המוצר ולאחר קבלת מספר ההרשאה על הלקוח להגיע למוסך ההתקנה לפירוק המוצר ולהחזיר את המוצר, במצב תקין, למקום אשר יקבע על ידי החברה. מוצר אשר יוחזר לחברה טרם קבלת מספר הרשאה יוחזר ללקוח על חשבון הלקוח.
 4. .אחריות: החברה אחראית כי במשך תקופה של 12 חודשים ממועד התקנת המוצר ברכבך, המוצר יפעל ללא פגמים מהותיים ובצורה תקינה כל עוד השימוש בו נעשה על פי הוראות השימוש המפורטות באתר החברה. למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לקבלת תוצאות של חסכון ו/או אחרות , לשם זאת  החברה מציעה תקופת ניסיון של 30 יום שבה אפשר יהיה לבטל את העיסקה בכפוף לתנאי הביטול כמפורט בסעיף 3 להלן. האחריות להלן,היא רק למקרה של תקלה כלשהי במוצר הנמצא תחת תקופת האחריות המפורטת בסעיף זה, אחריותה היחידה של החברה תהיה לתקן או להחליף את המוצר על פי שיקול דעתה הבלעדי. אחריות החברה לא תחול ותחשב כבטלה במקרים של הפרת הוראות השימוש וכן במקרים הבאים: (1) נזק שנגרם כתוצאה מהתקנה לקויה של המוצר (2) נזק שנגרם למוצר כתוצאה משימוש בלתי הולם ו/או שימוש לרעה ו/או תאונה; (3) נזק כתוצאה מתיקונים ו/או שינויים ו/או חיבורים שנעשו בלא אישור בכתב ומראש מהחברה ו/או אשר אסורים לפי הוראות השימוש ו/או נזק מפעולות של צד שלישי או כל התרחשות אחרת, שהינה מחוץ לשליטתה הסבירה של החברה; (4) נזק שנגרם לכלי הרכב בו הותקן המוצר ו/או יותקן המוצר בעתיד ו/או לכל כלי רכב אחר; (5) כאשר המוצר שונה או פורק בכל דרך שהיא בלא הסכמת החברה מראש ובכתב; (6) כאשר נעשה במוצר שימוש בשילוב עם ציוד, פריטים או חומרים שאינם מורשים בהתאם להוראות השימוש. האחריות אינה מכסה פגמים שטחיים או קוסמטיים כגון דפיקות, סימנים או שריטות שאינם משפיעים על תפקודו של המוצר; (7) נזק שנגרם כתוצאה מנהיגה רשלנית בכלי הרכב בו מותקן המוצר ו/או נהיגה שלא על כביש סלול; (8) בהעברת המוצר מכלי רכב אחד לכלי רכב אחר ללא קבלת אישור החברה לכך מראש ובכתב ו/או העברת המוצר שלא בהתאם להוראות השימוש.
 5. .הגבלת אחריות: החברה מחריגה כל אחריות אחרת כלפי הלקוח, במפורש או במרומז, על פי חוק או אחרת, בנוגע למוצרים. למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לקבלת תוצאות של חסכון ו/או אחרות , לשם זאת  החברה מציעה תקופת ניסיון של 60 יום שבה רשאי הלקוח לבטל את העיסקה בכפוף לתנאי הביטול כמפורט בסעיף 3 להלן. אחריות מוגבלת זו מעניקה ללקוח זכויות משפטיות מוגדרות. האחריות המוגבלת והסעדים המפורטים במפורש באים במקום כל חבויות והתחייבויות של החברה לנזקים, כולל אך לא מוגבל, לנזקים עקיפים או תוצאתיים (לרבות, אך מבלי לגרוע, אובדן רווחים או הכנסות, נזקים לכלי רכב בו הותקן המוצר או כל אובדן כספי אחר) הנובע או קשור בשימוש או בביצוע או בחוסר יכולת להשתמש במוצרים, גם אם ידעה החברה על האפשרות לנזקים אלו. מובהר בזאת למען הסר ספק כי הלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם המוצר ויכולות המוצר לחיסכון בדלק. בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית כלפי הלקוח לפיצויים או סכומים אחרים אשר עולים על הסכום הכולל אשר שולם לחברה על ידי הלקוח בגין המוצר.
 6. הגבלת אחריות לרכב מונע בגז: החברה מסירה מעצמה כל אחריות על המוצר במקרה של התקנה ברכב המונע בגז בין אם הודיע הלקוח על כך שהרכב מונע בגז ובין אם לא - והלקוח מודע לכך ולוקח על עצמו כל אחריות לכל מקרה הקשור למוצר ו/או לרכב ו/או לכל נזק שיגרם כתוצאה מהמוצר ו/א מהתקנת המוצר ברכב מונע בגז.
 7. הגבלת אחריות לרכב באחריות יצרן: החברה מסירה מעצמה כל אחריות במקרה של התקנה ברכב הנמצא באחריות יצרן בין אם הודיע הלקוח על כך שהרכב באחריות יצרן ובין אם לא - והלקוח מודע לכך ולוקח על עצמו כל אחריות לכל מקרה הקשור למוצר ו/או לרכב ו/או לאחרים ו/או לכל נזק שייגרם לרכב באחריות יצרן. הלקוח יפנה לקבלת חוות דעת לגבי המוצר רק לחברה לפני פניה ליצרן הרכב.
 8. שיפוי: הלקוח ישפה ויגן על החברה מפני כל פגיעה, מפני ונגד כל עלות, אובדן, אחריות או הוצאה (לרבות הוצאות עו''ד) הנובעים מתביעות צד שלישי כנגד החברה בנוגע לשימוש במוצרים על ידי הלקוח, לרבות הפרות זכויות יוצרים, פטנט, מדגם, סוד מסחרי או זכות אחרת כלשהי של אדם או גוף אחר.
 9. קניין רוחני: כל נתון, ידע, סודות מסחריים, זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים, בקשות למדגמים, סימני מסחר, נהלים, שינויים הנדסיים, וכל מידע אחר, טכני או אחר אשר סופקו על ידי החברה, יהיו ויישארו קניינה הבלעדי של החברה.
 10. כוח עליון: החברה לא תהא אחראית לנזק כלשהו אשר ייגרם בנסיבות מעבר לשליטתה. בסעיף זה, "כוח עליון" הנו כל אירוע מהותי, חיצוני, שלחברה לא הייתה כל שליטה עליו, ולא היה ביכולתה לצפותו ולמנעו.
 11. שינויים: כל שינוי בתנאים אלו יהא בר תוקף במידה ובוצע בכתב ונחתם על ידי החברה.
 12. המחאת תנאים והעברת המוצר: הלקוח אינו רשאי להמחות את זכויותיו והתחייבויותיו על פי תנאים כלליים אלו ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה אשר שומרת לעצמה את הזכות לסרב מכל סיבה שהיא. ככל שהלקוח יהא מעוניין להעביר את המוצר מכלי הרכב בו הותקן המוצר לאחר רכישתו אל כלי רכב אחר יעשה זאת הלקוח לאחר קבלת אישור החברה בכתב ובהתאם להוראות השימוש ו/או בהתאם להנחיות אחרות של החברה.
 13. סמכות שיפוט: כל מחלוקת הנובעת מתנאים אלו תוגש לסמכות הבלעדית של בתי המשפט של מחוז תל אביב.
נסיעה טובה ,בטוחה וחסכונית.